صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاونت بهداشتی 

 

                        نام و نام خانوادگی: جواد پوردکان


                        معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب


                       سابقه  مدیریت:مسئول ستاد گسترش شبکه بهداشت ودرمان

                                                       شهرستان میناب 

                       مسئول واحد بیماریها شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب